JAK WYDAJEMY
TWOJE PODATKI
sprawdź jak gmina wydaje pieniądze z Twoich podatków

Stan mieszkańców gminy Zawadzkie na 31.12.2019r. to 10 942 osoby
PLANOWANE DOCHODY GMINY NA 2020 ROK TO: 49 816 000 ZŁ

Herb gminy Zawadzkie
Podatek CIT
Podatek CIT (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych)
620 000
1,24%
budżetu
Podatek PIT
Podatek PIT (wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych)
9 594 371
19,26%
budżetu
Dotacje Unijne
Dotacje Unijne dotacje pozyskane ze środków Unii Europejskiej
3 111 427,22
6,25%
budżetu
Pozostałe podatki
Podatki i opłaty w tym m.in. podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za wyżywienie w szkołach i przedszkolach itp.
12 787 367,88
25,67%
budżetu
Dotacje celowe i subwencje
Dotacje celowe i subwencje z budżetu Państwa w tym m.in. subwencja oświatowa, wyrównawcza, dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej itp.
21 366 082,4‬
42,89%
budżetu
Inne dochody
Inne dochody w tym. m.in. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, z pozostałych odsetek, wpływy z tytułu sprzedaży majątku itp.
2 336 751,5
4,69%
budżetu

Szczegółowy budżet: Uchwała budżetowa na 2020 rok

Na co idą moje pieniądze?

zobacz jak Gmina Zawadzkie dysponuje twoimi pieniędzmi z podatków w 2019 roku

Ustaw wysokość Twojego miesięcznego wynagrodzenia "na rękę" (netto)

* kalkulator nie uwzględnia osób, które nie ukończyły 26 roku życia

Szacunkowy podatek, który trafia do budżetu
w przeliczeniu na
/ :

82,87
Sortowanie wg wyniku:
OBRONA NARODOWA
1,04 zł
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
1,04 zł
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
2500 zł
LEŚNICTWO
1,04 zł
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
1,04 zł
TURYSTYKA
1,04 zł
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
1,04 zł
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
1,04 zł
OCHRONA ZDROWIA
1,04 zł
RÓŻNE ROZLICZENIA
1,04 zł
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
1,04 zł
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1,04 zł
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
1,04 zł
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
1,04 zł
KULTURA FIZYCZNA
1,04 zł
POMOC SPOŁECZNA
1,04 zł
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1,04 zł
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
1,04 zł
RODZINA
1,04 zł
OŚWIATA I WYCHOWANIE
1,04 zł

Poleć stronę znajomym:

Logo facebook